Coaching Wielopoziomowy (Multi-Level Coaching – MLC) – profesjonalne wsparcie współczesnego klienta

Podejście wielopoziomowe (Multi-Level Coaching – MLC) jest autorską metodą pracy w ramach szerszego podejścia do usług na rzecz rozwoju organizacji i ludzi (Multi-Level Concept – MLC). Metoda powstała w wyniku połączenia doświadczeń  dr hab. Mirosławy Huflejt-Łukasik z wieloletniej praktyki doradczo-szkoleniowej na rzecz firm oraz  w roli superwizora psychoterapii i coachingu z  psychologiczną naukową wiedzą  i wynikami  autorskich  badań.  Dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik specjalizuje się w przenoszeniu wiedzy naukowej z obszaru psychologii do praktyki  wspomagania rozwoju osób,  kompetencji liderów i zarządzania organizacjami. 

Multi-Level Coaching  – kreatywny coaching w oparciu o proces

Podstawą coachingu MLC jest kreatywna praca coacha w oparciu o rozumienie i kierowanie  procesem zmian.  Coach MLC jest twórcą (a nie odtwórcą) w coachingowej pracy, którego poczynaniami kieruje bardzo dobre rozumienie rzeczywistości klienta oraz szeroki wybór skutecznych technik pracy.

Podstawy rozumienia procesu w MLC  –  wielopoziomowość i podejście systemowe

Jedną z wytycznych rozumienia procesu jest  świadomość, ze zmiana zachodzi równolegle na wielu poziomach działania, myślenia i bycia. Zwracamy uwagę na to, na jakim poziomie potrzebne jest wsparcie, by klient osiągnął planowane cele w sposób najbardziej optymalny. Posługujemy się modelem R. Diltsa porządkującym funkcjonowanie osoby i  organizacji na poziomach (środowisko, zachowanie, umiejętności, przekonania, wartości, tożsamość,  misja) oraz wiedzą z psychologii poznawczej, społecznej, klinicznej, osobowości, różnic indywidualnych. Posługując się MLC pracujemy nie tylko z zachowaniami czy umiejętnościami klienta, ale również z jego osobowością. Pojedynczy problem może posiadać wiele różnych źródeł, i żeby umożliwić jego rozwiązanie, konieczne jest odpowiednie jego zdiagnozowanie, analiza.  Dzięki temu można właściwie dopasować sposób pracy do danej sytuacji i potrzeb konkretnej osoby, zespołu czy organizacji. Taką umiejętność posiadają Coachowie MLC.

Idea wielopoziomowości inspirowana jest także podejściem systemowym, które uwzględnia wpływ otoczenia, relacji i ich złożoności na zachowanie jednostek i zespołów. To wiedza niezbędna dla osób pracujących z organizacjami i zespołami, ale i w coachingu indywidualnym.  Pozwala zrozumieć mechanizmy, które wpływają na codzienne funkcjonowanie w relacjach z innymi w różnych kontekstach, ale zwłaszcza w biznesie.

Rozumienie, że każde działanie coacha (doradcy, trenera) jest elementem procesu. Dlatego uczymy  planowania, komunikowania  i kierowania projektami coachingowymi w organizacjach, pokazując, że kontrakt i zasady etyczne są elementami  procesu ważniejszymi dla  efektywności coachingu niż techniki.       

Kompleksowe, holistyczne myślenie a proces wewnętrzny w MLC

Wielopoziomowe, holistyczne myślenie oznacza, że  Coach MLC pracuje na wielu poziomach – emocjonalnym, poznawczym, fizjologicznym, behawioralnym. Dostrzega ich wzajemny wpływ i powiązania. Posiada wiedzę i umiejętności, by dobrać najbardziej adekwatne i dopasowane techniki interwencji. Wynika to m.in. ze świadomości, że umysł i ciało na siebie wzajemnie wpływają. Zmiana jednego elementu całości pociąga za sobą zmianę innego. Procesy wewnętrzne w postaci myśli, obrazów, dźwięków wpływają na stany wewnętrzne – emocje, poziom stresu czy eustresu  oraz na konkretne zachowanie klienta.  Wiedza ta pomaga m.in. w świadomej pracy z ograniczającymi przekonaniami, niewspierającymi  myślami, które wpływają na reakcję ciała i zachowanie osoby w różnych sytuacjach. Jest także pomocna w znalezieniu mechanizmów, które blokują pożądaną zmianę.  Nieskuteczne nawyki, błędne schematy myślenia, nieadekwatne reakcje emocjonalne są często odpowiedzialna za nieefektywne działanie klienta.

W coachingu wielopoziomowym używa się trzech modeli pracy z celem: dobrze sformułowanego celu, SCORE, doświadczeniowej reprezentacji celu (modelu SMART uczy się w kontekście zarządzania, a nie coachingu). Każdy model pracy z celem ma swoją specyfikę, która uwzględnia potrzeby danego klienta.

Szeroka perspektywa korzyści i kosztów uwzględnia refleksję, co jest prawdziwym celem i źródłem  motywacji.  Jednym z elementów jest określenie tzw. metacelu, czyli uświadomienie, co klient zyska, jakie są dalekosiężne cele i korzyści, co wzmacnia wewnętrzną motywację. Możliwe jest odkrycie powiązania celu klienta z jego wartościami, tożsamością czy misją. Wówczas cel staje się dla niego jeszcze bardziej motywujący. W MLC używamy również pojęcia pozytywnej intencji, która pozwala szukać nowych rozwiązań, zmian, zauważając i dbając o nawet nieuświadomione korzyści. A jednocześnie szeroka perspektywa  korzyści i kosztów, w połączeniu z systemowym myśleniem, pozwala rezygnować z celów,  które tylko pozornie były celami klienta.

Skuteczny, szeroki narzędziownik czerpiący z integracji podejść praktycznej psychologii, psychoterapii  i zarządzania jest kreatywnie wykorzystywany w procesie  coachingu przez Coacha MLC, który pracuje w ramach spójnego modelu pracy, z jasnymi wytycznymi, odpowiadającego na potrzeby klientów, a zatem efektywnego.   

Coaching MLC   – profesjonalne przygotowanie do pracy z grupami, zespołami i w organizacji

Coach MLC uwzględnia dynamikę relacji między osobami, a także większymi systemami, jak zespoły, departamenty, wydziały. Wymaga to od niego zaawansowanego poziomu rozumienia procesów zachodzących w grupach, umiejętności rozpoznania związków pomiędzy celami jednostek, zespołów czy całych organizacji.

Praca coacha z klientem, zwłaszcza biznesowym, nie ogranicza się jedynie do samego klienta. Poszerzana jest o cały zawodowy kontekst. Coach posługujący się metodą MLC pomaga odkrywać rozwiązania, które są korzystne na wielu poziomach funkcjonowania osoby i firmy. I tu przydatne jest myślenie systemowe, rozumienie złożoności, w jakiej działa klient.

Coach MLC dobrze porusza się w tzw. przestrzeni przywództwa  – wie, jakich obszarach mieszczą się kompetencje coachingowe. Dzięki temu świadomie pracuje z biznesem.

Coach Grup MLC jest jednocześnie Trenerem MLC,  potrafi przygotować i zrealizować program  coachingu grupowego, w ramach którego uczestnicy osiągają indywidualne coachingowe cele.

 Coach Zespołów MLC jest jednocześnie ekspertem, doradcą, który potrafi diagnozować sytuację w zespołach i organizacjach, proponując kreatywne,  dopasowane do potrzeb klienta programy  coachingu zespołu, zależnie z jakim celem ma do czynienia np.: budowania zespołu  i efektywnej współpracy, rozwiązania konfliktu, wsparcia we wprowadzaniu zmian w organizacjach.     

Ekspercka wiedza i kompetencje coacha  w podejściu wielopoziomowym –  Coach  MLC i Mentor-Coach MLC

Coach MLC jest przede wszystkim ekspertem, który w swojej pracy korzysta z metody jaką jest coaching.   Praca   w podejściu MLC umożliwia stworzenie własnego eksperckiego profilu zależnie od wykształcenia i doświadczenia, które  posiada dany Coach MLC. Podstawowym elementem profesjonalizmu każdego coacha jest znajomość metody, którą pracuje – jej charakterystyki, ograniczeń, a także punktów wspólnych z innymi sposobami wsparcia jak szkolenia, doradztwo, konsultacje biznesowe czy psychoterapia (por. Huflejt-Łukasik, Turkowski, 2011.).

Coach MLC:

  • Dokładnie wie, czym jest, a czym nie jest coaching. Wie kiedy i w jaki sposób korzystać w ramach coachingu z innych metod rozwoju osób i organizacji. Świadomie i umiejętnie włącza je w ramy i proces coachingu lub rozdziela budując odpowiedni kontrakt z klientem.
  • Dobrze rozumie proces. Obserwuje w jaki sposób przebiega i odpowiednio reaguje, by klient generował rozwiązania zbliżającego go do osiągnięcia celu. Właściwe rozumienie struktury w coachingu oraz tego, czym jest proces i w jaki sposób przebiega to podstawy dobrze zaplanowanego i przeprowadzonego coachingu.
  • Wie jakie mechanizmy działają, co wywołuje określone emocje i jaki ma to wpływ na klienta. Jest jego świadomym i odpowiedzialnym partnerem.

Kolejnym etapem eksperckich kompetencji doświadczonego coacha jest rozwój w roli Superwizora MLC. Szkoła Coachingu MLC jako pierwsza na polskim rynku i od pierwszych swoich programów szkoleniowych  wprowadziła w 2006 roku superwizję do kształcenia coachów. Specyfika metody – oparcie na aktualnej wiedzy naukowej oraz procesie w coachingu – pozwala doświadczonym coachom efektywnie wchodzić w rolę superwizora coachingu. 

Programy Szkoły Coachingu i Pracy z Grupami MLC  są realizowane przez firmę CC Innovation, członka Izby Coachingu.  A ukończone szkolenia umożliwiają indywidualne akredytacje   Izby Coachingu (IC)International Coaching Federation (ICF) oraz European Mentoring and Coaching Council (EMCC)

Autor:

dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik

Rate this post

Dodaj komentarz