Coaching

Zgodnie z definicją International Coach Federation (ICF), największego ogólnoświatowego stowarzyszenia profesjonalnych coachów, coaching to interaktywny proces, który ma na celu pomoc pojedynczym osobom bądź organizacjom w przyspieszeniu tempa ich rozwoju i polepszeniu efektów ich działania.

Istnieje wiele odmian coachingu, zależnie od grupy, do której jest adresowany, stawianych celów, potrzeb klientów. W mojej pracy stosuję następujące rodzaje coachingu:

Executive coaching

Executive coaching – kierowany do osób znajdujących się na najwyższym szczeblu organizacji. Celem executive coachingu jest indywidualny rozwój wyższej kadry zarządzającej, podniesienie jej efektywności osobistej, oraz rozwoju jej umiejętności przywódczych. Jest to forma coachingu adresowana do wszystkich, którzy poszukują zindywidualizowanych form własnego rozwoju. Każdy lider ma inne doświadczenie, znajduje się na innym etapie swojego rozwoju zawodowego. Dlatego też każdy przypadek rozpatruję jako wyjątkowy, wymagający indywidualnego podejścia i unikalnych rozwiązań, dostosowanych precyzyjnie do potrzeb i oczekiwań klienta. Zwykle moi klienci koncentrują się na rozwoju swoich umiejętności przywódczych, tworzenia wizji rozwoju organizacji oraz umiejętności doboru sojuszników pozwalających tę wizję realizować.

Life coaching

Life coaching jest procesem, w którym celem klientów jest podniesienie jakości ich życia w najważniejszych obszarach: równowagi miedzy pracą a życiem prywatnym, w obszarach związków, finansów, rodziny, zdrowia i kariery. Life coaching to proces opierający się na serii rozmów, które pomagają klientowi osiągnąć oczekiwane rezultaty w życiu osobistym. Dzięki sesjom coachingowym klient odkrywa swój pełen potencjał i przekracza wiele stworzonych przez siebie samego barier i innych ograniczeń. To klient określa zawsze cel, do którego dąży, coach pomaga określić kierunki rozwoju i zaplanować konkretne działania.

On-job coaching

On-job coaching jest formą coachingu zyskującą coraz większą popularność. Polega on na tym, że coach towarzyszy klientowi w czasie wypełniania przez niego jego obowiązków w pracy. Coach obserwuje, jakie klient stosuje strategie zachowań, jaki ma styl podejmowania decyzji, jak buduje relacje, w jaki sposób jest odbierany przez otoczenie. Jest to podstawą do przekazania klientowi feedbacku i opracowania na tej podstawie programu zmian. Kolejne sesje służą do obserwacji, jak te zmiany są implementowane i jakie są ich rezultaty.

Business coaching

Business coaching jest głównie skierowany na pomoc małym i średnim firmom. Klientami są zwykle właściciele firm i średnia kadra zarządzająca. Proces rozwojowy może być ukierunkowany na różne obszary prowadzenia i funkcjonowania biznesu – działania operacyjne, planowanie, rozwój kadry, wyzwania stojące przed firmą.

Coaching zespołowy i grupowy

W odróżnieniu od poprzednich form, gdzie klientem była osoba indywidualna, tutaj coach pracuje z zespołem/grupą. Zwykle jest stosowany w sytuacji, kiedy firma przechodzi duże zmiany, gdy z obserwacji wynika, że występują trudności we współpracy między różnymi działami bądź wewnątrz jednego działu. Rolą coacha jest pomoc w uświadomieniu sobie przez zespół źródeł różnych dysfunkcji, a następnie pomóc w budowie przez ten zespół planu zmiany.

Coaching grupowy to jednoczesna praca z większą ilością klientów nad ich, zwykle podobnymi, wyzwaniami. W coachingu grupowym klient dostaje dodatkowo wsparcie od uczestniczącej z nim w sesji grupy.

Coaching to metoda osobistego i zawodowego doskonalenia, której podstawą jest założenie, że każda osoba jest w posiadaniu wszelkich zasobów niezbędnych do osiągania życiowych celów. Trzeba tylko nauczyć się te zasoby odnajdywać i wykorzystywać. Dzięki inwestycji w coaching można zminimalizować ryzyko strat i zwiększyć szanse na sukces.